infrabeheer.org - non-profit perspectief

Toetsingskader

Werkpakket Toetsingskader

Onderdeel van de CUR-Aanbeveling is het geldende toetsingskader voor de beoordeling van de constructieve veiligheid. Uit praktijkervaringen blijkt dat het normatief in de NEN 8700-serie beschreven toetsingskader niet altijd eenduidig wordt geïnterpreteerd. Daarnaast wordt de bovenliggende wet- en regelgeving onvoldoende goed gebruikt bij de interpretatie.
Dit werkpakket moet in lijn met bovengenoemde invulling inzicht geven hoe het toetskader voor bestaande kunstwerken in het algemeen en van bestaande kunstwerken buiten het centrale (rijks-) wegennet in het bijzonder, eenduidig moet worden geïnterpreteerd gehanteerd.
Dit geeft de beheerders van kunstwerken buiten het centrale (rijks-) wegennet een afwegingskader, waarin duidelijk wordt welke keuzemogelijkheden er te maken zijn binnen het toetsingskader en welke consequenties die keuzes met zich mee brengen voor de beoordeling van deze specifieke groep(-en) kunstwerken. Hierbij valt o.a. te denken aan een onderscheid tussen kunstwerken in wegen die direct aansluiten op het rijkswegennet en wegen die, gezien hun functie en ligging, niet tot deze categorie behoren.
Het toetsingskader geeft de specialist een eenduidige interpretatie die aansluit bij de zienswijze van het bevoegd gezag en richting geeft aan de beheerder voor zowel de beoordeling van een individueel kunstwerken als ook zijn/haar gehele areaal.

Resultaatbeschrijving:

  • Indeling van objecten in gevolgklasse, afgestemd op de arealen van decentrale overheden;
  • Vertaling van de woningwet en bouwbesluit naar bestaande bouw en toetsniveau’s (wanneer welk niveau en waarom?).
  • Differentiatie naar onderdelen van de constructie.
  • Verduidelijking van het toetsen op het criterium ULS; wanneer is een kunstwerk bezweken?