infrabeheer.org - non-profit perspectief

Rekenmethodieken

Werkpakket Rekenmethodieken

Onderdeel van deze CUR-Aanbeveling is de wijze van berekenen oftewel rekenmethodieken van (alle bij de decentrale overheden voorkomende) brugconstructies. Hiertoe is het van belang de juiste wijze van krachtsverdeling zoals deze in een constructie aanwezig is te benaderen in de rekenmodellen. Veelal gebeurd dit met EEM rekenpakketten. EEM is een goed instrument om de constructieve veiligheid van brugconstructies gedurende beheer en onderhoud te beoordelen. Uit praktijkervaringen blijkt dat de wijze waarop de modellering plaatsvindt voor gelijke situaties divers is en regelmatig leidt tot onterecht afkeuren van constructies. Modelvorming van bestaande constructies vergt veelal een grotere diepgang qua modelvorming dan bij nieuwbouw constructies. Dit werkpakket dient in lijn met bovengenoemde specifiek invulling geven aan de procesmatige kant t.b.v. de beheerder alsook de inhoudelijke aspecten t.b.v. de specialist. De aspecten beheerder en specialist dienen geïntegreerd in de onderliggende paragraven van dit werkpakket te worden verwerkt en zodoende een samenhangend geheel te vormen.