infrabeheer.org - non-profit perspectief

Verkeersbelastingmodel wegverkeersbruggen in het onderliggend wegennet zonder jaarontheffingen

Verkeersbelastingmodel wegverkeersbruggen in het onderliggend wegennet zonder jaarontheffingen

Publicatie TNO-rapport “Verkeersbelastingmodel voor wegverkeersbruggen in het onderliggend wegennet zonder jaarontheffingen”.

De beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen vindt plaats aan de hand van NEN8700/8701 normen voor bestaande bouw en Eurocode normen voor nieuwbouw. Voor de meeste bestaande bruggen in het onderliggende wegennet geldt dat deze statisch niet voldoen aan het toetsniveau, bijvoorbeeld omdat deze in het verleden volgens verkeersklasse VK450 (NEN6788) zijn ontworpen. De afgelopen jaren is veel gediscussieerd of de nieuwe regelgeving in voldoende mate aansluiting vindt bij het werkelijk gebruik van deze bruggen, of dat er wellicht sprake is van te zware eisen, resulterend in mogelijk onterechte afkeur van deze bruggen. Ondanks de vele inspanningen en onderzoeken zijn de beschikbare normen nog niet of nauwelijks aangescherpt op de voorliggende afkeurproblematiek bij bestaande bruggen. In opdracht van Gemeente Rotterdam is door TNO een onderzoek uitgevoerd waarin is nagegaan wat het effect is van het uitsluiten van voertuigen met een jaarontheffing op de ontwerpverkeersbelasting voor wegverkeersbruggen en viaducten in het onderliggend wegennet.

Het ontwikkelde verkeersbelastingmodel voor wegverkeersbruggen zonder jaarontheffingen heeft als toepassingsgebied bruggen en viaducten in de volgende categorie:

– Het aantal vrachtvoertuigen bedraagt: Nobs <=125 000 en voor de route in de toekomst geen wijziging voorzien is naar een verkeerscategorie met meer dan 125 000 voertuigen per jaar.
– De invloedslengte bedraagt maximaal 20 m.
– De brug of het viaduct ligt in een route waar verkeer met jaarontheffingen voor zware transporten niet is toegestaan. BM3 is daarmee niet van toepassing.
– Incidentele ontheffingen voor zware transporten zijn alleen toegestaan na een individuele constructieve beoordeling.
– De brug kent geen frequente belasting door voertuigen met een afwijkend hoge beladingsgraad (ontsluiting industrieterrein of overslaggebied) of door wielconfiguraties die ongunstig afwijken van tabel NB.6 – 4.7 uit de Nationale Bijlage behorende bij EN 1991-2;
– De volgende situatie doet zich niet voor: het geheel vernieuwen van een bouwwerk of het aanpassen van de constructie binnen 15 jaar na realisatie.

In de uitgevoerde analyses is uitgegaan van twee (langzame) rijstroken (één in iedere richting). Voor bruggen met meer dan twee rijstroken (bijvoorbeeld twee rijstroken in iedere richting) geldt dat voor derde en vierde rijstrook sprake is van snelle rijstroken. De uitgevoerde analyses zijn in dit opzicht conservatief waardoor het verkeersbelastingmodel ook voor dergelijke bruggen toepasbaar is.

Voor de bruggen in bovengenoemd toepassingsgebied kan dus worden uitgesloten dat vrachtvoertuigen met een jaarontheffing zich op de brug bevinden in een reguliere verkeerssituatie. Als basis voor de analyses in het onderhavige rapport heeft TNO daarom de meetgegevens van het Weigh in Motion (WIM) systeem in Rijksweg A16 (RW-16L nabij de Moerdijkbrug) gefilterd zodanig dat deze jaarontheffingen niet aanwezig zijn. Deze gefilterde database vormt de basis voor de analyses in dit rapport. Uit eerdere analyses is bekend dat RW-16 een relatief zwaar belaste locatie is voor rijkswegen. Aanname is daarom dat de gehanteerde dataset een conservatieve set voertuigen levert in relatie tot stadsbruggen binnen het hiervoor genoemde toepassingsgebied.

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de analyses. Deze resultaten bevatten zowel rekenwaarden voor de as- en tandemlasten als rekenwaarden voor de belastingeffecten (Md, moment in het midden van een tweezijdig scharnierend opgelegde overspanning) en de daarbij horende uniform verdeelde belasting. Een uitgebreid overzicht van de resultaten en gebruikte methoden is terug te vinden in de bijlagen bij dit rapport. Ten behoeve van de normatieve verankering van deze resultaten is een wijzigingsblad voor de NEN 8701 in de maak. Dit blad wordt na de vaststelling door de commissie Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB), als Groendruk gepubliceerd.

Het wijzigingsblad 8701 heeft een toepassingsgebied voor het overgrote deel van de bestaande bruggen in het onderliggend wegennet en geeft daartoe  aanvullende regels voor de verkeersbelasting en het betrouwbaarheidsniveau (partiele factoren) voor instandhouding. Met de aanvullende regels van het wijzigingsblad is het rekenwaarde van het belastingeffect van verkeersbelastingen zoals aangehouden bij het oorspronkelijk ontwerp van VK450 bruggen hoger dat de rekenwaarde van het belastingeffect bij herbeoordeling. Dit betekent bij toepassing van het wijzigingsblad dat enerzijds onterechte afkeur en onnodige versterkingsscope  wordt voorkomen en anderzijds dat op basis van de aanpassing van alleen de ontwerpverkeersbelastingen er geen grond meer is voor een herbeoordeling van de VK450 bruggen omdat er niet langer sprake is van een verzwarend belastingeffect.


Print Friendly, PDF & Email