infrabeheer.org - non-profit perspectief

Reactie SBRCURnetcie 2261 op kamerbrief minister Blok

Reactie SBRCURnetcie 2261 op kamerbrief minister Blok

Geachte heer Blok,

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 14 november 2016 betreffende “Onderzoek Toepassing bouwregelgeving bij beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten” en het daarbij gevoegde rapport “Verkennend onderzoek: Toepassing bouwregelgeving bij beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten” van Meged Engineering & Consultancy. In deze brief geeft u aan hoe decentrale overheden de bouwregelgeving met betrekking tot veiligheid van hun bruggen kunnen toepassen door het ontwikkelen van een CUR-Aanbeveling. Deze CUR-Aanbeveling is momenteel in ontwikkeling.

Wij zijn echter van mening dat een privaatrechtelijke CUR-Aanbeveling geen wettelijk toetsingskader is, aangezien deze niet in de plaats kan treden van wat publiekrechtelijk in de NEN8700-norm is vastgesteld. De NEN 8700-norm voor de beoordeling van bestaande bruggen is een aanvulling op de Eurocodes, die gebaseerd zijn op de belastingen op het hoofdwegennet. Wij pleiten daarom voor het ontwikkelen van een differentiatie in de NEN 8700-norm die recht doet aan de praktijk van verkeersbelastingen op het betreffende (Rijks, provinciaal en stedelijk/gemeentelijk) wegennet in Nederland. Deze gedifferentieerde norm dient solide en representatief te zijn. Hiervoor zijn meetgegevens nodig over de verkeersbelasting van het onderliggende wegennet op representatieve locaties verspreid over Nederland. Uit het onderzoek van Meged Engineering & Consultancy blijkt dat ons pleidooi voor deze metingen wordt onderschreven door de landelijke NEN-werkgroep brugbelastingen.

Momenteel ontbreken deze gegevens. Gezien de hoge kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek, verzoeken wij het Rijk om de benodigde financiële ondersteuning te verlenen om tot gedifferentieerde normen te komen, die ook recht doen aan de praktijk van brugbeheer door decentrale overheden. Tot voor het inwerkingtreden van NEN 8700-norm was er namelijk ook sprake van een differentiatie in drie verkeerklassen. De maatschappelijke baten voor Nederland, die voortvloeien uit een gedifferentieerde norm, zijn zo groot, dat deze dit onderzoek meer dan rechtvaardigen.

 

Hoogachtend,

 

Jeannette Baljeu,
Directeur SBRCURnet,
namens de provinciale en gemeentelijke beheerders in de SBRCURnet-commissie 2261 “Constructieve veiligheid kunstwerken decentrale overheden”.


Print Friendly, PDF & Email