infrabeheer.org - non-profit perspectief

Antwoord minister Plasterk op de brief SBRCURnetcie 2261

Antwoord minister Plasterk op de brief SBRCURnetcie 2261

Op 26 januari 2017 heeft Jeannette Baljeu directeur SBRCURnet namens de provinciale en gemeentelijke beheerders van de SBRCURcie 2261 op de kamerbrief van minister Blok inzake “Toepassing bouwregelgeving bij beoordeling bestaande bruggen door gemeenten” gereageerd, zie brief. Hieronder volgt de officiële beantwoording van deze brief door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Geachte mevrouw Baljeu,

In uw brief van 26 januari 2016 reageert u op de brief die de ambtsvoorganger van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer d.d. 14 november 2016 betreffende het “Onderzoek Toepassing bouwregelgeving bij beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten”. Hieronder geef ik een reactie op uw brief.

U geeft aan dat een privaatrechtelijke CUR-Aanbeveling geen wettelijk toetsingskader is, aangezien deze niet in de plaats kan treden van wat publiekrechtelijk in de NEN 8700-norm is vastgesteld. Dit is onjuist. Gemeenten kunnen een CUR-Aanbeveling gebruiken als gelijkwaardige bepalingsmethode voor de NEN 8700-norm die in het Bouwbesluit staat. Het principe van gelijkwaardigheid is vastgelegd in het Bouwbesluit.
De CUR-Aanbeveling is op zichzelf een privaatrechtelijk document, maar gemeenten kunnen het publiekrechtelijk gebruiken in het kader van het Bouwbesluit. Aanpassen van de NEN 8700 is hiervoor niet noodzakelijk.

Verder verzoekt u het Rijk om financiële ondersteuning voor onderzoek naar de verkeersbelasting op bruggen. De minister van BZK heeft in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 14 februari jongstleden aangegeven hiertoe niet bereid te zijn. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun bruggen en krijgen hiervoor via de verdeelsleutels van het Gemeentefonds een financiële bijdrage. Deze middelen kunnen zij indien gewenst (ook) aanwenden voor de verkeersmetingen die nodig zijn voor de betreffende CUR-Aanbeveling.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze,

F.G. Licher
Directeur Bouwen en Energie


Print Friendly, PDF & Email