infrabeheer.org - non-profit perspectief

Vervolg Kamervragen over gemeentelijke norm voor bruggen en viaducten

Vervolg Kamervragen over gemeentelijke norm voor bruggen en viaducten

Op 15 september 2015 diende het kamerlid Duco Hoogland (PvdA) schriftelijke kamervragen in. Dit was naar aanleiding van het opiniestuk “Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’” dat enkele dagen daarvoor in het Financieele Dagblad was verschenen. De beantwoording van de vragen volgde op 27 oktober 2015 en vormde de aanleiding voor de op 8 december 2015 ingediende vervolg Kamervragen.

Antwoorden van de minister (27 oktober 2015)

Minister Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, beantwoordt op 27 oktober 2015  zes schriftelijke vragen. Of er sprake is van geldverspilling door de huidige normen kan de minister niet bevestigen want:

“ik ben niet op de hoogte van de gemeentelijke vervangingsopgave van bruggen en viaducten en de financiële omvang daarvan.” En: “In algemene zin wil ik stellen dat het niet de bedoeling kan zijn dat kunstwerken voortijdig worden vervangen.”

Dit lijkt openingen te bieden, maar verderop is te lezen:

“Zowel de Eurocodes als de nationale bijlagen, alsook de NEN 8700 geven echter de mogelijkheid om rekening te houden met een andere samenstelling van het verkeer en dus met een andere verkeersbelasting.” En: “Mijn beeld is dat het verkrijgen van betrouwbare meetgegevens door de gemeenten als knelpunt wordt gezien.”

Lees de volledige antwoorden van de minister op de gestelde vragen (pdf)

Theorie vs praktijk

De antwoorden kloppen, daar is geen twijfel over mogelijk. En de crux zit hem juist in deze antwoorden. De stelling dat het nu reeds mogelijk is om rekening te houden met een lagere belasting is terecht. In theorie klopt dit. Praktisch houdt het echter in dat gemeenten voor elke individuele brug verkeersmetingen moeten verrichten. Met deze metingen kan TNO bepalen wat de feitelijke verkeersbelasting van een brug is, en kan per brug dus onderbouwd worden afgeweken van de huidige norm. Dit is een extreem tijdrovend en kostbaar proces en daarmee in praktijk nauwelijks economisch toepasbaar.

Ter aanvulling: in feite betekent individuele doorrekening dat een norm niet nodig is, want het doel van het vatten van de werkelijkheid in een norm is juist het voorkomen van zo’n exercitie.

Joint venture

Voor een op het gemeentelijke wegennet toegespitste norm waarvoor de gemeente Rotterdam het FD-artikel pleit, is ook een grote hoeveelheid verkeersmetingen nodig. Niet voor elke brug, maar binnen een representatieve doorsnede van de Nederlandse gemeenten zullen metingen moeten worden verricht. De kosten, benodigde kennis en apparatuur zorgen ervoor dat zo’n programma nooit door de Nederlandse gemeenten alleen kan worden opgezet. En dat is jammer, want de maatschappelijke baten van een norm voor de gemeenten wegen zeker op tegen de kosten die zijn gemoeid met zo’n meetprogramma. Daarom hebben de decentrale overheden de handen ineen geslagen. We pleiten voor een “joint venture” tussen het Rijk en de Nederlandse gemeenten voor het opzetten van zo’n meetprogramma. Want alleen met de resultaten daarvan kunnen we binnen het door de minister genoemde (vak)overleg komen tot de vaststelling van een norm geschikt voor gemeentelijk gebruik.

Vervolg Kamervragen (8 december 2015)

Dit pleidooi heeft ook de Tweede Kamer bereikt. Naar aanleiding hiervan heeft het kamerlid Duco Hoogland (PvdA) besloten om nadere vragen aan de minister te stellen over veiligheidsnormen voor gemeentelijke bruggen en viaducten. Hieronder de lijst met de schriftelijke vervolgvragen die op 8 december 2015 zijn ingediend. Wij volgen de beantwoording van deze vragen met veel belangstelling.

Schriftelijke vragen van het lid Hoogland (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over veiligheidsnormen voor gemeentelijke bruggen en viaducten (Vervolgvragen).

1- Herinnert u zich uw antwoord op mijn vragen over het bericht “Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’”? (1)

2- In hoeverre maken gemeenten gebruik van “de mogelijkheid om rekening te houden met een andere samenstelling van het verkeer en dus met een andere verkeersbelasting”? Indien u hier geen inzicht in heeft, bent u bereid dit voor een aantal representatieve gemeenten na te gaan?

3- In hoeverre maken gemeenten gebruik van de mogelijkheid “om via verkeersbeperkende maatregelen (bebording) de maximale belasting op kunstwerken te beperken”? Indien u hier geen inzicht in heeft, bent u bereid dit voor een aantal representatieve gemeenten na te gaan?

4- Is het voor gemeenten potentieel een probleem dat zij de gewichtsbeperkingen/bebordingen niet zelf handhaven, maar dat deze taak is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)?

5- Welke kosten zijn gemoeid met het verkrijgen van betrouwbare en voldoende meetgegevens voor de duizenden gemeentelijke bruggen en viaducten? Welke partijen kunnen deze metingen verrichten?

6- Zijn de hoge kosten in de praktijk reden voor gemeenten om niet over te gaan tot metingen, en daarmee niet over te gaan tot afwijking van de standaardnorm?

7- Deelt u de mening dat de maatschappelijke baten van reële normen voor gemeentelijke kunstwerken ruimschoots opwegen tegen de kosten die met een meetprogramma hiervoor gepaard gaan?

8- Welke acties onderneemt het Rijk om gemeenten bij te staan bij het verkrijgen van betrouwbare meetgegevens? Heeft het lopende overleg al tot concrete resultaten geleid? Bent u bereid de Kamer over de voortgang hiervan te informeren?

9- Bent u bereid in samenwerking met de Nederlandse gemeenten een meetprogramma gemeentelijke kunstwerken op te zetten, om te komen tot reële normen voor gemeentelijke kunstwerken? Zo ja, wanneer denkt u deze samenwerking te kunnen opstarten? Zo nee, waarom niet en hoe draagt u bij aan het komen tot reële normen voor gemeentelijke kunstwerken?

(1) Beantwoording vragen van het lid Hoogland (PvdA) over het bericht “Miljardenverspilling om bruggen te ‘verbeteren’”, 27 oktober 2015.

De beantwoording van de kamervragen vond op 13 april 2016 plaats. De pdf-versie van de beantwoording kunt u via onderstaande link downloaden.
Antwoord op vragen van het lid Hoogland over veiligheidsnormen voor gemeentelijke bruggen en viaducten.


ir. Kambiz Elmi Anaraki werkt bij de gemeente Rotterdam als assetmanager kunstwerken
Print Friendly, PDF & Email